Algemene voorwaarden VASP

 1. Al onze offertes, overeenkomsten e.d. zijn onderworpen aan alle artikelen, in hun totaliteit, van deze algemene voorwaarden, tenzij afwijkingen door ons expliciet vermeld en geparafeerd op de voorzijde van desbetreffende document.
 2. Wijziging of vernietiging, geheel of gedeeltelijk van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, heeft geen verzaking aan, noch vernietiging van de overige voorwaarden tot gevolg.
 3. De algemene voorwaarden van VASP hebben voorrang op algemene of specifieke voorwaarden van de andere partij.
 4. De cliënt wordt verondersteld de materialen te kennen en goedgekeurd te hebben alvorens tot de bestelling te zijn overgegaan. De cliënt wordt verondersteld weet te hebben van alle specifieke eigenschappen of gebreken van de materialen, waardoor hij alle verantwoordelijkheid bij de toepassing, gebruik of andere aanwending van het materiaal volledig op zich neemt.
 5. Kleine variaties in kleur, korrel, structuur, aspect of afwerking zijn in natuursteen steeds mogelijk.
 6. Tenzij anders vermeld zijn onze offertes steeds vrijblijvend.
 1. De klant is ertoe gebonden hoeveelheid en kwaliteit na te zien bij aflevering en voor het lossen. Nadien worden daarover geen klachten meer aanvaard.
 2. De verkoopprijs wordt vastgesteld rekening houdend met de marktsituatie op het ogenblik van de offerte of overeenkomst. Elke verandering van enig element ter berekening van de verkoopprijs, inbegrepen nieuwe taksen, rechten of andere, geeft ons het recht de op dat ogenblik reeds aangegane verbintenissen te herzien, aan te passen of te ontbinden.
 3. Onze facturen zijn betaalbaar te Zoersel binnen 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder korting. Elk factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest per aangetekend schrijven binnen 7 kalenderdagen. Vanaf de vervaldag zal het onbetaalde gedeelte van onze facturen verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 20 % ten titel van schadevergoeding, met een minimum van 125 € en zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Tevens brengen deze onbetaalde delen een verwijlintrest op vanaf de datum van de opeisbaarheid van de betaling. De rentevoet bedraagt 1.25 % per maand.
 4. Steeds kunnen door ons waarborgen voor de betaling geëist worden. Verandering van de kredietwaardigheid van de klant geeft ons het recht van elke verdere levering af te zien.
 5. Het totaal van de geleverde goederen blijft onze eigendom tot bij de laatste betaling, eventueel vermeerderd met interesten, gerechts-en andere kosten, onafgezien van de verdere bestemming der materialen.
 6. De intrekking van een bestelling door een cliënt geeft ons het recht op schadevergoeding van minimum 20 % van het bedrag van de afgelaste bestelling.
 7. Onze levertijd is enkel opgegeven ten titel van inlichting, doch kan ons nooit verbinden of aanleiding geven tot enige vorm van schade-eis.
 8. Elk geval van overmacht of heirkracht ontlast ons van de verplichting tot leveren. Als gevallen van overmacht worden o.m. aanzien elke omstandigheid die ons zou verhinderen of vertragen materiaal aan te kopen, in te voeren, te vervoeren, te lossen of te verdelen zonder dat deze opsomming en beperkend karakter heeft. De niet-levering om één van deze gevallen kan noch een recht op schadevergoeding, noch een herroeping van de bestelling doen ontstaan.
 9. Het lossen van de materialen gebeurt volgens de richtlijnen van de klant op te geven bij de bestelling, waardoor de klant ook alle risico en de volle verantwoordelijkheid op zich neemt zowel voor de geleden schade als alle schade aangebracht aan een derde en aan /door ons of ons materiaal.
 10. De vervoerder neemt op het moment van laden van onze goederen de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de lading en meer bepaald wat betreft de aard en toestand van de goederen, oordeelkundig laden, stouwen en lossen, toestand van verpakking, toelaatbaar gewicht, zonder dat deze opsomming een beperkend karakter heeft. De vervoerder aanvaardt hierdoor de volle aansprakelijkheid voor alle mogelijke schade, zowel directe als indirecte, geleden door VASP, door hemzelf of berokkend aan derden.
 11. Kosten van pallets of verpakking zijn ten koste van de klant. Terugname van pallets of verpakking gebeurt enkel als hierover akkoord bestaat en indien deze pallets of verpakking binnen 1 maand na levering terug in goede staat worden bezorgd op ons adres te Zoersel.
 12. Bij betwisting zijn alleen het vredegerecht van Zandhoven en de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Samenwerken met VASP?
Een natuursteen product op maat betstellen?
Stuur ons een mail of bel naar 03 288 88 33!

Menu